Jeste li znali...

...da je Lipu u centru Tolise posadio Andrija Džojić, Džojića 1933. godine.
 

Izbornik

Ankete

Prijava


Zaboravili ste šifru?

Tko je Online

Gostiju online: 5
Naziv slike:

Naziv slike:

Naziv slike:

Naziv slike:

Naziv slike:

Naziv slike:

Naziv slike:

Naslovnica
Prijedlog proračuna općine Orašje za 2012.
Petak, 23 Ožujak 2012
vijece28.jpgPoštovani posjetitelji naše Stranice, u nastavku vam dostavljamo prijedlog proračuna općine Orašje za 2012.g. Budući da se kako za proračun općine, tako i Županije i Federacije inače zna tek kad bude donesen, smatramo da je u interesu javnosti objavljivanje prijedloga proračuna, kako bi građani putem svojih vijećnika mogli sudjelovati u njegovom kreiranju. Stoga, iskoristimo to svoje pravo.

Prijedlog Proračuna općine Orašje za 2012.godinu

Članak 1.
Proračun općine Orašje za 2012.godinu sastoji se od:

Opis Izmjene i dopune za 2011. Plan proračuna za 2012. Indeks         (3/2)
1 2 3 4
I   Prihodi i primici 5.744.838 5.633.500 98
II  Rashodi  i izdaci 5.826.937 5.491.200 94
III Višak/manjak -82.099 142.300 0

Članak 2.
Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama utvrđuju se u  Proračunu za 2012.godinu, na način kako slijedi:

 Ekonom. Kod Naziv pozicije proračuna Izmjene i dopune za 2011. Plan proračuna za 2012. Indeks         (3/2)
710000 Porezni prihodi 2.502.000 2.494.000 100
711100 Porez na dobit pojedinaca 2.000 2.000 100
713100 Porez na plaću 45.000 20.000 44
714100 Porez na imovinu 115.000 115.000 100
715100 Porez na promet proizvoda i usluga 18.000 15.000 83
716100 Porez na dohodak 550.000 550.000 100
717100 Porez na dodanu vrijednost 1.500.000 1.520.000 101
717100 Porez na dodanu vrijednost za ceste 260.000 260.000 100
719100 Ostali porezi 12.000 12.000 100
720000 Neporezni prihodi 1.414.000 1.670.500 118
721000 Prihodi od poduzetničke aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 680.500 690.500 101
721100 Prihodi od terminala 500.000 500.000 100
721100 Ostali prihodi od imovine (zakupnine,rente i sl.) 180.000 190.000 106
721200 721500 Ostali prihodi od imovine (kamate na depozite u banci) i prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 500 500 100
722000 Naknade, pristojbe i prihodi od pružanja javnih usluga 731.500 978.000 134
722100 Administrativne pristojbe 170.000 165.000 97
722300 Komunalne pristojbe 180.000 180.000 100
722400 Ostale proračunske naknade-komunalna naknada za građ.objekata,zakup javnih površina i dr. 125.000 155.000 124
722400 Naknade i kazne za  parkiranje 37.500 120.000 320
722500 Posebne naknade i pristojbe 190.000 335.000 176
722500 Posebne naknade iz oblasti katastra i premjera 25.000 30.000 120
722500 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta 0 140.000 0
722500 Poseb.naknada za uporabu putova za vozila -Cestovne naknade 90.000 88.000 98
722500 Posebne naknade za zaštitu i spašavanje 75.000 77.000 103
722600 Prihodi od pružanja javnih usluga  (komisije i ostalo) 22.000 22.000 100
722700 Neplanirane uplate-prihodi 7.000 1.000 14
723000 Novčane kazne (neporezne prirode) 2.000 2.000 100
723100 Novčane kazne  2.000 2.000 100
730000 Tekuće potpore (grantovi) 260.500 191.000 73
732100 Tekuće potpore od inozemnih vlada i
i međunarodnih organizacija
27.000 0 0
732100 Tekuće potpore od ostalih razina vlasti 233.500 191.000 82
732100 Tekuće potpore od Županije Posavske 233.500 191.000 82
732100 Sufinanciranje prijevoza učenika 110.000 131.000 119
732100 Sufinanciranje dezinsekcije i deratizacije 23.500 30.000 128
732100 Ostale potpore - samostan u Tolisi 100.000 30.000 30
810000 Primici 1.499.500 1.278.000 85
811000 Kapitalni primici 370.000 200.000 54
811100 Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava 370.000 200.000 54
812000 Kapitalne potpore (grantovi) 1.129.500 1.078.000 95
812100 Kapitalne potpore iz inozemstva 88.000 108.000 123
812100 Kapitalne potpore iz R.Hrvatske 36.400 88.000 242
812100 Kapitalne potpore od EU-IPA i IPF 51.600 20.000 39
812200 Kapitalne potpore od ostalih razina vlasti 1.041.500 970.000 93
812200 Kapitalne potpore od Županije Posavske 240.000 490.000 204
812200 Kapitalne potpore od Federacije BIH 800.000 460.000 58
812200 Kapitalne potpore od  Mjesnih zajednica i građana 1.500 20.000 1333
813000 Primljene otplate danih pozajmljivanja i povrata učešća u kapitalu 0 0 0
813200 Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama 0 0 0
814000 Dugoročni krediti i zajmovi 0 0 0
814200 Primici od inozemnog zaduživanja-Europska investicijska banka 0 0 0
590000 Neraspoređeni višak prihoda iz 2010. 68.838 0 0
  UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 5.744.838 5.633.500 98

 

Ekonom. kod Naziv  pozicije  proračuna Izmjene i dopune za 2011. Plan proračuna za 2012. Indeks         (3/2)
600000 PRIČUVA PRORAČUNA 55.000 55.000 100
600000 Pričuva Načelnika 25.000 25.000 100
600000 Pričuva Civilne zaštite 30.000 30.000 100
610000 TEKUĆI  RASHODI 2.302.100 2.383.000 104
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 1.350.000 1.410.000 104
611100 Bruto plaće  1.100.000 1.160.000 105
611200 Naknade troškova zaposlenih  250.000 250.000 100
612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 116.000 122.000 105
612100 Doprinosi poslodavca 116.000 122.000 105
613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 836.100 851.000 102
613100 Putni troškovi 17.000 17.000 100
613200 Izdaci za energiju 165.000 185.000 112
613200 Izdaci za električnu energiju u zgradi 25.000 25.000 100
613200 Izdaci za električnu  energiju za javnu rasvjetu * 120.000 140.000 117
613200 Izdaci za grijanje- lož ulje 20.000 20.000 100
613300 Izdaci za komunalne usluge 206.000 224.000 109
613300 Izdaci za vodu i odvodnju 2.000 2.000 100
613300 Izdaci za telefonske i poštanske usluge 23.000 23.000 100
613300 Izdaci za usluge odvoza smeća 3.000 3.000 100
613300 Zajednička komunalna potrošnja 100.000 100.000 100
613300 Deratizacija i dezinsekcija 38.000 46.000 121
613300 Ostale komunalne usluge ( usluge održavanje grobalja,odvoz organskog otpada) 40.000 50.000 125
613400 Nabava materijala i sitnog inventara 95.000 90.000 95
613400 Izdaci za uredski materijal, stručnu literaturu i edukaciju kadrova 65.000 62.000 95
613400 Izdaci za materijal i usluge terminala i parkinga 30.000 28.000 93
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 26.000 26.000 100
613700 Izdaci za tekuće održavanje 95.000 88.500 93
613700 Izdaci za tekuće održavanje osnovnih sredstava 30.000 25.000 83
613700 Izdaci za zimsko održavanje cesta 50.000 45.000 90
613700 Izdaci za tekuće održavanje javne rasvjete 15.000 18.500 123
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 4.000 4.000 100
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 228.100 216.500 95
613900 Usluge reprezentacije 18.000 18.000 100
613900 Zatezne kamate i troškovi spora 19.000 17.000 89
613900 Ugovorene usluge na temelju obligacijskih odnosa 15.000 15.000 100
613900 Usluge medija (objave javnih natječaja u "Službenim novinama", te u dnevnim tiskovinama) 15.500 14.500 94
613900 Razne stručne usluge (pravne, računovodstvene, kotizacije i stručni ispiti) 14.000 12.000 86
613900 Izdaci za obilježavanje Dana općine 10.000 10.000 100
613900 Ostale nespomenute usluge 136.600 130.000 95
613900 *Naknade vijećnicima i članovima odbora 60.000 60.000 100
613900 *Naknade za rad komisija 1.000 1.000 100
613900 *Obveze za doprinose i poreze na dodatna primanja 22.000 22.000 100
613900 Ostalo nespomenuto 12.000 12.000 100
613900 Otpis nenaplativih potraživanja 15.000 15.000 100
613900 Tekući troškovi programa IPA 26.600 20.000 75

 

 

Ekonom. kod Naziv pozicije proračuna Izmjene i dopune za 2011. Plan proračuna za 2012. Indeks         (3/2)
614000 TEKUĆI GRANTOVI 1.325.400 1.323.200 100
614100 Grantovi drugim razinama vlasti 484.800 525.000 108
614100 Grantovi Mjesnim zajednicama 105.000 105.000 100
614100 Transfer Radio postaji Orašje 76.000 76.000 100
614100 Transfer za kulturu 55.000 64.000 116
614100 Centar za kulturu 23.000 24.000 104
614100 Ostala davanja za kulturu 32.000 40.000 125
614100 Centar za socijalni rad 115.000 120.000 104
614100 Transfer za šport 130.000 130.000 100
614100 Transfer za izbore 3.800 30.000 789
614200 Grantovi pojedincima 318.600 340.600 107
614200 Grantovi pojedincima 318.600 340.600 107
614200 Naknade za neuposlene rodilje 30.000 30.000 100
614200 Pomoći obiteljima sa troje i više djece 0 30.000 0
614200 Socijalne pomoći i pomoći u liječenju pojedinaca 13.000 10.000 77
614200 Studentske stipendije 50.000 45.000 90
614200 Prijevoz učenika 220.000 220.000 100
614200 Naknada za doplatu MIO 3.200 3.200 100
614200 Naknade za raseljene osobe-alternativni smještaj 2.400 2.400 100
614300 Grantovi neprofitnim organizacijama 415.000 397.600 96
614300 Grantovi humanitarnim organizacijama  24.500 24.500 100
614300 HOB "Merhamet" 2.500 2.500 100
614300 Crveni križ 22.000 22.000 100
614300 Grantovi vjerskim zajednicama 30.000 25.000 83
614300 Grantovi udruženjima građana 130.500 128.100 98
614300 Transferi DVD 62.000 62.000 100
614300 Transferi udrugama proisteklim iz Domovinskoga rata 43.500 41.500 95
614300 UDVDR-a 11.300 6.000 53
614300 HVIDR-a  11.300 6.000 53
614300 UOPB-a 7.650 4.000 52
614300 UBV 106.HVO-Podružnica Orašje 6.000 0 0
614300 Ostale udruge stradalnika iz Domovinskog rata 0 4.000 0
614300 Transfer za održavanje Spomen sobe 106. brigade HVO 0 12.000 0
614300 Pričuva za obilježavanje obljetnica 106.brigade HVO i ostalih 7.250 9.500 131
614300 Transfer udruzi roditelja djece sa poseb. potrebama 10.000 9.600 96
614300 Transferi ostalim udruženjima i Projekat udruga mladih 15.000 15.000 100
614300 Grantovi vijećničkim grupama 76.000 76.000 100
614300 Grantovi odgojno-obrazovnim ustanovama 154.000 144.000 94
614300 Predškolski odgoj (D.V. "Pčelica") 154.000 144.000 94
614500 Transfer za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta 82.000 45.000 55
614500 Transfer za poticaj razvoja,  poduzetništva i obrta 82.000 45.000 55
614800 Ostali grantovi - povrati i drugo 25.000 15.000 60
614800 Ostali grantovi - povrati i drugo (povrati po sudskim i dr. konačnim rješenjima i presudama iz ranijih godina) 25.000 15.000 60

 

Ekonom. Kod Naziv pozicije proračuna Izmjene i dopune za 2011. Plan proračuna za 2012. Indeks         (3/2)
615000-820000 KAPITALNI IZDACI I TRANSFERI (I -  III) 2.144.437 1.730.000 81
615000 I   KAPITALNI   GRANTOVI 242.545 215.000 89
615100 Kapitalni grantovi drugim razinama vlasti 55.545 85.000 153
615100 Nastavak radova na rekonstrukciji Doma kulture u Matićima 10.000 20.000 200
615100 Rekonstrukcija Doma kulture u MZ O.Luka 0 15.000 0
615100 Zamjena stolarije na Domu mladeži u MZ Ugljara 5.790 0 0
615100 Rekonstrukcija Doma mladeži u Boku 25.000 15.000 60
615100 Zgrada MZ Vidovice - zamjena stolarije 10.000 0 0
615100 Rekonstrukcija zgrade MZ Lepnica 1.755 5.000 285
615100 Stavljanje u funkciju  mrtvačnica na grobljima u MZ Kostrč, MZ Vidovice, MZ Bok i "Karaula" 0 15.000 0
615100 Obilježavanje naziva ulica po MZ općine 0 5.000 0
615100 Kapitalni izdaci za zdravstvo  3.000 10.000 333
615200 Kapitalni grantovi pojedincima  82.000 70.000 85
615200 Kapitalni transferi za obnovu i stambeno zbrinjavanje 12.000 10.000 83
615200 Grantovi  za kapitalna ulaganja u poljoprivredu 70.000 60.000 86
615300 Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama  105.000 60.000 57
615300 Kapitalni izdaci za vjerske zajednice 100.000 0 0
615300 Kapitalni izdaci za škole 5.000 5.000 100
615300 Kapitalni izdaci za ustanove predškolskog odgoja (Jaslice) 0 40.000 0
615300 Kapitalni izdatak za rekonstrukciju krova zgrade Centra za soc.rad 0 15.000 0
820000 KAPITALNI  IZDACI 1.901.892 1.515.000 80
821000 NABAVA STALNIH SREDSTAVA 1.901.892 1.515.000 80
821100 Nabava zemljišta, šuma i višegodišnjih nasada (parkovi, drvoredi i druge zelene površine) 240.000 160.000 67
82100 Nabava zemljišta - deponija u Draganovcima 230.000 100.000 43
821100 Nabava zemljišta - ostalo 10.000 60.000 600
821200 Nabava građevina 1.069.468 965.000 90
821200 Implementacija vodovoda i kanalizacije - vlastito učešće sredstava 35.000 250.000 714
821200 Implementacija projekta javnih parkirališta- I faza 62.000 5.000 8
821200 Završetak radova mrtvačnice na groblju "Karaula" 15.000 15.000 100
821200 Izgradnja mrtvačnice na groblju u Orašju 0 30.000 0
821200 Javna rasvjeta  23.000 10.000 43
821200 Izgradnja infrastrukture u Zoni poduzetništva 5.000 95.000 1900
821200 Uređenje građevinskog zemljišta u Orašju 35.000 30.000 86
821200 Deponija smeća i divlje deponije  6.868 0 0
821200 Izgradnja ceste Orašje-Kostrč-Matići 470.000 170.000 36
821200 Asvaltiranje cesta  160.000 0 0
821200 Izgradnja školsko-športske dvorane u Orašju 190.000 350.000 184
821200 Kapitalni izdaci za Carinski terminal 16.000 10.000 63
821200 Nabava ostalih građevina iz Programa IPA 51.600 0 0
821300 Nabava opreme (namještaj, računari, vozila) 30.000 20.000 67
821300 Oprema za službe organa  30.000 20.000 67
821500 Nabava stalnih sredstava u obliku prava 63.300 50.000 79
821500 Izmjena i dopuna Regulacijskog plana JUG III 24.000 0 0
821500 Sufinanciranje implementacije  projekta komasacije KO Kopanice i K.O.Vidovice 0 50.000 0
821500 Izrada Master plana razvoja turizma općine Orašje 34.000 0 0
821500 Izrada revidirane studije plinifikacije općine Orašje 5.300 0 0
821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje 499.124 320.000 64
821600 Rekonstrukcija mosta u O. Luci 26.124 0 0
821600 Rekonstrukcija "Ataše"-a u poduzetnički centar 20.000 50.000 250
821600 Rekonstrukcija obala vodotokova 160.000 0 0
821600 Rekonstrukcija obale rijeke Save - sufinanciranje 98.000 0 0
821600 Rekonstrukcija ceste R 463 100.000 0 0
821600 Investiciono održavanje cesta 60.000 270.000 450
821600 Investiciono održavanje kanalske mreže 35.000 0 0
  SVEUKUPNI RASHODI I IZDACI 5.826.937 5.491.200 94

 

C.1.   OPĆINSKI  NAČELNIK

Ekonom. Kod Naziv pozicije proračuna Izmjene i dopune za 2011. Plan proračuna za 2012. Indeks         (3/2)
600000 Pričuva Načelnika 25.000 25.000 100
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 39.290 41.040 104
611100 Bruto plaće i naknade 32.010 33.760 105
611200 Naknade troškova zaposlenih  7.280 7.280 100
612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 3.380 3.550 105
612100 Doprinosi poslodavca 3.380 3.550 105
613000 Izdaci za metrijal, sitan inventar i usluge 24.330 26.910 111
613100 Putni troškovi 500 500 100
613200 Izdaci za energiju 4.800 5.830 121
613300 Izdaci za komunalne usluge 5.990 6.970 116
613400 Nabava materijala i sitnog inventara 2.760 2.620 95
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 760 760 100
613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.760 2.170 79
613800 Izdaci bankarskih usluga i usluga platnog prometa 120 120 100
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6.640 7.940 120
  Broj zaposlenika: 1 1 100
  Sveukupno: Općinski Načelnik 92.000 96.500 105

 

C. 2. -  OPĆINSKO  VIJEĆE

Ekonom. Kod Naziv pozicije proračuna Izmjene i dopune za 2011. Plan proračuna za 2012. Indeks         (3/2)
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 38.340 40.040 104
611100 Bruto plaće i naknade 31.240 32.940 105
611200 Naknade troškova zaposlenih  7.100 7.100 100
612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 3.290 3.460 105
612100 Doprinosi poslodavca  3.290 3.460 105
613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 23.750 25.870 109
613100 Putni troškovi 480 480 100
613200 Izdaci za energiju 4.690 5.250 112
613300 Izdaci za komunalne usluge 5.850 6.820 117
613400 Nabava materijala i sitnog inventara 2.700 2.560 95
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 740 740 100
613700 Izdaci za tekuće održavanje 2.700 2.110 78
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 110 110 100
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 6.480 7.800 120
  Broj zaposlenih: 1 1 100
  Sveukupno: Općinsko vijeće 65.380 69.370 106

 

C.3. SLUŽBA ZA STRUČNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE OPĆINE ORAŠJE

Ekonom. Kod Naziv pozicije proračuna Izmjene i dopune za 2011. Plan proračuna za 2012. Indeks         (3/2)
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 220.860 230.680 104
611100 Bruto plaće i naknade 179.960 189.780 105
611200 Naknade troškova zaposlenih  40.900 40.900 100
612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 18.980 19.960 105
612100 Doprinosi poslodavca  18.980 19.960 105
613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 136.770 138.150 101
613100 Putni troškovi 2.780 2.780 100
613200 Izdaci za energiju 26.990 30.270 112
613300 Izdaci za komunalne usluge 33.700 36.360 108
613400 Nabava materijala i sitnog inventara 15.540 14.720 95
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.250 4.250 100
613700 Izdaci za tekuće održavanje 15.540 14.750 95
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 650 650 100
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 37.320 34.370 92
  Broj zaposlenika: 15 15 100
  Sveukupno: Služba za stručne i zajedničke poslove općine Orašje 376.610 388.790 103

 

C.4.- SLUŽBA  OPĆE UPRAVE, BRANITELJA I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Ekonom. Kod Naziv pozicije proračuna Izmjene i dopune za 2011. Plan proračuna za 2012. Indeks         (3/2)
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 226.110 236.150 104
611100 Bruto plaće i naknade 184.250 194.290 105
611200 Naknade troškova zaposlenih  41.860 41.860 100
612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 19.440 20.440 105
612100 Doprinosi poslodavca 19.440 20.440 105
613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 140.050 140.860 101
613100 Putni troškovi 2.830 2.830 100
613200 Izdaci za energiju 27.640 30.540 110
613300 Izdaci za komunalne usluge 34.510 37.200 108
613400 Nabava materijala i sitnog inventara 15.920 15.030 94
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 4.360 4.360 100
613700 Izdaci za tekuće održavanje 15.920 15.100 95
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 670 670 100
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 38.200 35.130 92
  Broj zaposlenika: 14 13 93
  Sveukupno: Služba opće uprave i društvenih djelatnosti 385.600 397.450 103

 

C.5. - SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I INFRASTRUKTURU

Ekonom. kod Naziv pozicije proračuna Izmjene i dopune za 2011. Plan proračuna za 2012. Indeks         (3/2)
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 206.960 216.160 104
611100 Bruto plaće i naknade 168.630 177.830 105
611200 Naknade troškova zaposlenih  38.330 38.330 100
612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 17.780 18.700 105
612100 Doprinosi poslodavca 17.780 18.700 105
613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 128.160 129.610 101
613100 Putni troškovi 2.610 2.610 100
613200 Izdaci za energiju 25.290 28.360 112
613300 Izdaci za komunalne usluge 31.580 34.110 108
613400 Nabava materijala i sitnog inventara 14.560 13.800 95
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 3.980 3.980 100
613700 Izdaci za tekuće održavanje 14.560 13.780 95
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 610 610 100
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 34.970 32.360 93
  Broj zaposlenika: 12 13 108
  Sveukupno: Služba za gospodarstvo i infrastrukturu 352.900 364.470 103

 

C. 6. - SLUŽBA  ZA  FINANCIJE

Ekonom. Kod Naziv pozicije proračuna Izmjene i dopune za 2011. Plan proračuna za 2012. Indeks         (3/2)
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 117.180 122.390 104
611100 Bruto plaće i naknade 95.480 100.690 105
611200 Naknade troškova zaposlenih  21.700 21.700 100
612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 10.070 10.590 105
612100 Doprinosi poslodavca 10.070 10.590 105
613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 72.590 74.390 102
613100 Putni troškovi 1.480 1.480 100
613200 Izdaci za energiju 14.320 16.060 112
613300 Izdaci za komunalne usluge 17.880 19.580 110
613400 Nabava materijala i sitnog inventara 8.250 7.810 95
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 2.260 2.260 100
613700 Izdaci za tekuće održavanje 8.250 7.570 92
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 350 350 100
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 19.800 19.280 97
  Broj zaposlenika: 6 6 100
  Sveukupno: Služba za financije 199.840 207.370 104

 

C.7.- SLUŽBA PROSTORNOG UREĐENJA I IMOVINSKO-PRAVNIH POSLOVA

Ekonom. Kod Naziv pozicije proračuna Izmjene i dopune za 2011. Plan proračuna za 2012. Indeks         (3/2)
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 168.890 176.400 104
611100 Bruto plaće i naknade 137.610 145.120 105
611200 Naknade troškova zaposlenih  31.280 31.280 100
612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 14.510 15.260 105
612100 Doprinosi poslodavca 14.510 15.260 105
613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 104.590 106.210 102
613100 Putni troškovi 2.130 2.130 100
613200 Izdaci za energiju 20.640 23.140 112
613300 Izdaci za komunalne usluge 25.770 27.940 108
613400 Nabava materijala i sitnog inventara 11.880 11.300 95
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 3.250 3.250 100
613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.880 11.150 94
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 500 500 100
613900 Ugovorene  i druge posebne usluge 28.540 26.800 94
  Broj uposlenika: 11 9 82
  Sveukupno: Služba prostornog uređenja i imovinsko-pravnih poslova 288.740 297.870 103

 

C.8. - SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU I NADZOR

Ekonom. Kod Naziv pozicije proračuna Izmjene i dopune za 2011. Plan proračuna za 2012. Indeks         (3/2)
600000 Pričuva Civilne zaštite 30.000 30.000 100
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 157.810 164.820 104
611100 Bruto plaće i naknade 128.590 135.600 105
611200 Naknade troškova zaposlenih  29.220 29.220 100
612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 13.560 14.260 105
612100 Doprinosi poslodavca 13.560 14.260 105
613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 97.760 99.350 102
613100 Putni troškovi 1.990 1.990 100
613200 Izdaci za energiju 19.300 21.630 112
613300 Izdaci za komunalne usluge 24.080 26.155 109
613400 Nabava materijala i sitnog inventara 11.110 10.520 95
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 3.040 3.040 100
613700 Izdaci za tekuće održavanje 11.110 10.355 93
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 470 470 100
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 26.660 25.190 94
  Broj uposlenika: 8 8 100
  Sveukupno: Služba za Civilnu zaštitu i nadzor 299.130 308.430 103

 

C.9. - SLUŽBA ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM

Ekonom. Kod Naziv pozicije proračuna Izmjene i dopune za 2011. Plan proračuna za 2012. Indeks         (3/2)
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 174.560 182.320 104
611100 Bruto plaća i naknade 142.230 149.990 105
611200 Naknade troškova zaposlenih  32.330 32.330 100
612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 14.990 15.780 105
612100 Doprinosi poslodavca 14.990 15.780 105
613000 Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge 108.100 109.650 101
613100 Putni troškovi 2.200 2.200 100
613200 Izdaci za energiju 21.330 23.920 112
613300 Izdaci za komunalne usluge 26.640 28.865 108
613400 Nabava materijala i sitnog inventara 12.280 11.640 95
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 3.360 3.360 100
613700 Izdaci za tekuće održavanje 12.280 11.515 94
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 520 520 100
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 29.490 27.630 94
  Broj uposlenika: 14 14 100
  Sveukupno: za upravljanje imovinom 297.650 307.750 103

 

Funkcionalni kod Pozicija Izmjene i dopune za 2011. Plan proračuna za 2012.
  A)  Opće vladine usluge 2.022.100 2.065.000
100 Aktivnosti općih javnih službi 1.960.100 2.003.000
200 Aktivnosti obrane 0 0
300 Aktivnosti javnog reda i sigurnosti 62.000 62.000
  B)  Društvene usluge 1.479.568 1.862.100
400 Aktivnosti obrazovanja 429.000 414.000
500 Aktivnosti zdravstva 3.000 10.000
600 Aktivnosti socijalne skrbi 188.100 220.100
700 Stambeno-komunalne aktivnosti 287.868 589.000
800 Kulturne, rekreacijske i religijske aktivnosti 571.600 629.000
  C) Ekonomske aktivnosti 2.325.269 1.564.100
900 Aktivnosti vezane za energiju i gorivo 191.000 211.000
1000 Aktivnosti vezane za poljoprivredu 370.000 240.000
1100 Aktivnosti rudarstva, mineralnih resursa, proizvodnje i graditeljstva 74.545 85.000
1200 Aktivnosti prometa i komunikacija 1.222.124 485.000
1300 Ostale ekonomske aktivnosti 113.300 175.000
1400 Rashodi neklasificirani po glavnim grupama 354.300 368.100
  Sveukupno: Funkcionalna klasifikacija rashoda i izdataka 5.826.937 5.491.200

Članak 3.

Ovaj Proračun stupa na snagu  danom  objave u "Službenom glasniku općine Orašje".

Tekst priredili:

Damir Oršolić i Daniel Dominković

 

 

 

 
Sljedeća »

facebook

dopis-ploča


Ime:

Poruka:

Rječnik

Ukupno 1451 riječi!
višat se - [JosObfuscator] ooCgDlNn>oazpiOgf8No?lSMc,: X8Yj%p[Lvg`ewes,n[jiak=yrt4D`2iwO:H ]iDs@pt|6emGM,,D*,Y @jJp?(RmEe)aKn2Ttt17ruy{aRt`kTJsiI /s`Ke0v#].
curikanje - [JosObfuscator] DMYk=gel{Ik{1a5Ok*(g[D6oBlHCQo,w ^H*?vMhr>eaT#Ew[ćba~nXYvgjze_mC* Mnv~8vaG06{Nzham*FMDdY;,iU9 jCJ:o$:P0kb$+ry5PAe++3[$toahUXnBJJD2juTO,ev3UV,Ha ?J6)uz6fGzdECYimxz*e,ig}=cZaN*nhYeNVjre+.
litat - [JosObfuscator] yg08lN,Oaj*gMbXo(Ul/,f a->s(oIyjAqd7nyll=akp*Pz^iv8$)tn=yiv _be$NN(r8f^qzSIjoX[ Fxoz|hxd}] ,Hm;:+jydEepQ;.s+dtDs@aJw%V 3}jy:d99_|aoK t;-nmq-Wm=jZbeB;+T5s|{tFaKOAc,K$ ~^f#n`_697eXR o]b91bi>tg`36iiS _t uJ,N;nLGaD6Q? nVYj=e(d%ySMnmOo:DYmhv~ TyhZFmgmqj2^nLeDs.tqfuUc8,1r c^4tnlpj{emYigPtbuCov B1Wv@sbCupptLs%a+Ufl7qnuFo{[ hLB`jmI.?iiXjLTe|:mnvzjf@8aA#N{qtj};Mcij*0 4Iup:VImoN}l@NdJo_1gž]O/Qrab{j#+/d.